Warning: Declaration of tie_mega_menu_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args, $id = 0) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home3/afgsaane/public_html/wp-content/themes/jarida/functions/theme-functions.php on line 1904
عمران ومعماری !!!! - انجمن علمی دانشجویان افغانستان

بیاندیش …

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.

— گراهام بل
خانه / اسلاید / عمران ومعماری !!!!
عمران ومعماری
عمران ومعماری

عمران ومعماری !!!!

معماری وعمران یکی از رشته های مورد علاقه بسیاری از افرا در دنیاست. مهندسی عمران و معماری که بطور کلی بایستی کار معماری و طراحی ساختمان را انجام دهند یکی از شغلهای پر سود در جهان محسوب میشود. در این پست یک مقاله انگلیسی معماری با ترجمه فارسی قرار داده شده.این مقاله بیشتر در زمینه عمران و معماری کلاسیک و سبک نئو کلاسیک توضیح داده است.دلیل اینکه متن انگلیسی وفارسی رو درکنارهم قراردادم اینه که واقعا برای ترجمه بعضی ازین اصطلاحات جایگزین دقیق ومناسبی وجودندارد.

.

فلسفه و تمدن کلاسیک یونان و روم باستان شالوده فکری و اجتماعی تمدن مغرب زمین را تشکیل می دهد و طی دوهزار سال گذشته همواره فلسفه کلاسیک در بینش ذهنی و کالبد فیزیکی تمدن غرب مشهود بوده است .

Philosophy and classical Greek and Roman civilization, the intellectual and social foundation of Western civilization makes up over two thousand years, and always classical philosophy physical body and mental vision of civilization is evident in West.

معماری غرب نیز از این امر مستثنا نبوده و معماری کلاسیک پیوسته در کلیه تاریخ مغرب زمین مطرح بوده است .

Architecture West also not exempt from this classic architecture consistently raised in all of Western history has been.

کلاسیک که در پی بیش از نیم قرن تفوق معماری مدرن از اوایل اخیر مورد بی توجهی نسبی قرار گرفته بود ، بتدریج بعد از انتقاداتی که به سبک مدرن شد ، خصوصا بعد از نمایشگاهی در لندن به نام نابودی خانه های حومه شهر در سال ۱۹۷۵ ، مجددا به صورت یک سبک مهم که می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی باشد مطرح شد .

Following the classic half-century of dominance over the early modern architecture in recent cases had been relatively neglected, gradually, after criticism that the modern style, especially after an exhibition in London called the destruction of suburban homes in 1975, again as an important genre that can be responsive to the needs of modern society was raised.

معماران نئو کلاسیک همچون معماران پست مدرن توجه به گذشته دارند ولی یک اختلاف عمده بین این دو دیدگاه نسبت به تاریخ وجود دارد . معماری پست مدرن در پی هویت انسان است و تاریخ هر قوم و ملتی از نظر آنها عنوان بخشی از هویت آن ملت تلقی می شود .

Neoclassical architects such as post-modern architects have given the last but one major difference between these two views to date there. Following the post-modern architecture is the man’s identity and history of every nation and their nation as part of the nation’s identity is considered be.

لذا آنها تاریخ فرهنگی و کالبدی و همچنین دستور زبان معماری هر قومی را در معماری خود در هر منطقه نمایش می دهند .
So their physical and cultural history and architecture of the

grammar of each ethnic architecture in each region to display.

منتها این نمایش به صورت تقلید از موارد فوق نیست ، بلکه آنچه که به هویت یک ملت مربوط است در ساختمانهای آنها به روز در می آید و بر اساس شرایط زمانی و مکانی بصورت جدید و امروزی شده ظاهر می شود .

But this show as a duplication of the above, not what a nation’s identity is relevant in their buildings to date and comes on in terms of time and place as new updates appear.

لذا معماران پست مدرن در تغییر دادن تناسبات ، رنگ ها و عملکردهای نمادهای تاریخی به خود تردید راه نمی دهند .

Therefore, post-modern architects in changing proportions, colors and symbols of the historic functions to the way do not hesitate.

ولی معماران نئوکلاسیک همچون کوینلن تری انگلیسی ( یکی از مهمترین نظریه پردازان سبک نئوکلاسیک) معتقدند که ” نظم های کلاسیک الهاماتی آسمانی و مقدس هستند ” پس تغییر دادن آنها صحیح نیست و هر تغییری در آنها باعث تبدیل شدن کمال به نقصان می شود . . آنها دلیل جاودانگی معماری کلاسیک را همین می دانند

But neoclassical architects such as Terry Kvynln English (one of the most important neoclassical style theorists) believe that “classical order and are sacred divine inspiration” after changing them is not correct and make any changes in them to become perfect is failure. Immortality because they know that classical architecture.

از نظر معماران نئوکلاسیک ، سبک پست مدرن یک مد است زیرا در این سبک اصول جاودانه معماری کلاسیک با طبع ، نظر و منطق زمینی تغییر داده شده است .

Architects of the Neoclassical style, a postmodern style of fashion because the eternal principles of classical architecture with nature, terms and logic of land has been altered.

معماران نئوکلاسیک ، سبک مدرن را نیز سبکی قابل قبول نمی دانند ، چنانچه کوینلن تری گفته : ” مدرنیسم پرهیز از هر روشی است که کارکرد داشته است . ” لذا معماران نئوکلاسیک ، گذشته و خصوصا معماری کلاسیک را منبع الهام خود می دانند و معماری کلاسیک و یا سنتی را به همان گونه که از نظر کالبدی بوده ، برای احتیاجات امروزه طراحی می کنند .

Neoclassical architects, modern style also acceptable not know if Kvynln Terry said: “Modernism is a way of avoiding the operation has had.” Therefore, neoclassical architects, past and especially the classic architectural inspiration and know its classical architecture As the traditional or the terms of the physical, are designed for today’s needs.

منتها باید توجه داشت که در داخل این فرم های تاریخی ، کلیه وسایل رفاهی امروزی تدارک دیده شده است .

But it should be noted that in historical form, all the modern comforts are provided.

اگر خواسته باشیم در یک جمله این سبک را تعریف کنیم ، می توان گفت : ساختمان نئوکلاسیک ، پوسته ای کلاسیک برروی امکانات مدرن است .

If you’re asked to include in a style definition, we can say: Neoclassical building, the shell is a classic on modern facilities.

کوینلن تری سوال می کند که ” چرا مصالح قدیمی صدها سال عمر می کنند ولی مصالح جدید چنین نیست و یا چرا ساختمان های قدیمی دلپذیر هستند ولی ساختمانهای جدید این طور نمی باشند … ما در جامعه مصرفی زندگی می کنیم ، از منابع زمین استفاده می کنیم و ضایعات را بر جای می گذاریم … شیوه های ساختمان های سنتی نه تنها از نظر زیست اقلیمی صحیح تر می باشند ، برای این که مصالح طبیعی به جای مصالح مصالح مصنوعی استفاده می کنند ، بلکه همچنین این مصالح با روح و روان انسان نیز سازگار تر است .

” Terry Kvynln question that “why hundreds of years old materials to new materials, but it is not, or why the old buildings are pleasant, but buildings are not new … It’s our consumer society we live in, the use of land resources and we instead treat the waste … traditional building practices not only in terms of environmental climate are more accurate for the natural materials rather than synthetic materials use materials, but also with the spirit of this material the man is more consistent. ”

لئون کریر ، معمار اهل لوکزامبورگ ، از دیگر معماران مهم این سبک است .

Carrier Leon, an architect from Luxembourg, the other architects of this style is important.

به گفته وی ” نئوکلاسیک گزینه ای در مقابل مدرنیسم نیست ، بلکه در تضاد با مدرنیسم و در مقابل جامعه مصرف گرایی است که آن را حمایت می کند . ” او روش ها و مصالحی که نماد مدرنیسم است مانند استاندارد کردن ، پیش ساختگی ، فولاد ، بتن و شیشه را به عنوان نشانه های تصنعی از یک حکم جزمی فراگیر می داند که هنوز سعی می کنند انحصاری باشد و هر آنچه که مطابق آن نیست حذف کنند .

According to him, “Neoclassical vs. Modernism option, not in conflict with modernism and consumerism vs. community that supports it.” His methods and materials is a symbol of modernism, such as standardization, pre-fabricated, steel, concrete and glass as the superficial signs of a sweeping dogmatic sentence knows that is not exclusive and are trying everything to remove as it is not.

راب کریر ، برادر لئون ، که اونیز از معماران سبک نئوکلاسیک محسوب می شود بر این نظر است که شهر های انسان مدار سنتی در اروپا در اثر دو واقعه در قرن بیستم ، یعنی جنگ و مدرنیسم ، از بین رفتند و جای آنها را شهرهای امروزین گرفتند که سنخیتی با انسان و خصوصیات روحی و فیزیکی او ندارند .

Rob Carrier, brother Leon, who Avnyz neoclassical style of architecture is one of the opinion that human cities in Europe in the traditional circuit of two events in the twentieth century, the war and modernism, died out, and instead they were modern cities compatible with the man and not his physical and psychological characteristics.

معماران این سبک ، معماری کلاسیک را یک معماری لایزال بی زمان می دانند

Architects of this style, classic architecture, an architecture eternal. Timeless know

اصول این معماری همانند نظم ، تناسبات ، تقارن ، هماهنگی و کمال که در زمان یونان باستان برای خانه خدایان طراحی شده بود اصولی جاودانه است .

The principles of architecture like the order, proportions, symmetry, harmony and perfection in the time of the ancient Greek gods was designed for the home is eternal principles.

خدایان یونان باستان ، خدایانی بودند انسان گون در حد نهایت زیبایی ، کمال و جاودانگی . لذا خانه آنها نیز می بایست دارای همین خصوصیات می بود .

Ancient Greek gods, the gods were too human diversity ultimately beauty, perfection and immortality. So home they should have the same specification.

بدین لحاظ معماری کلاسیک نیز می بایست یک معماری بدون نقص و ایراد باشد .

So in terms of classical architecture as an architecture must be perfect and delivered.

معبد پارتنان ( ۴۴۷- ۴۳۸ ق . م ) در آتن که می توان آن را نماد شاخص معماری کلاسیک تلقی کرد ، معبدی است که تماما بر اساس اصول ریاضی و تناسبات هندسی طراحی و اجرا شده است .

Parton Temple (447-438 BC. M) in Athens that it can be considered the symbol index classical architecture, the temple is entirely based on mathematical and geometric proportions has been designed and implemented.

حجم ساده و جزئیات این بنا زیبا گونه ای طراحی و اجرا شده که حتی خطای چشم انسان نیز در آن اصلاح شده است .

Simple volume and detail of this beautiful building was designed so that even the human eye as the error is corrected.

معبد پارتنان ساختمانی به نظر می آید که تمام خطوط افقی ان کاملا موازی و کلیه ستونها کاملا عمودی ، فاصله بین آنها دقیقا به یک میزان ، قطر آنها به یک اندازه و عمق شیارهای روی ستونهای دور یک بنا از پایین تا بالا یکسان است .

Temple construction Parton seems that all the horizontal lines and all columns completely parallel perfectly vertical distance between them exactly the same amount, size and diameter to a depth of slots on the pillars around a building from the bottom to top is the same.

باید توجه داشت که در معبد پارتنان یک خط مستقیم وجود ندارد و تمامی نکاتی که ذکر شد و رسیدن به این حد از کمال ، تنها با تنظیم و تصحیح دقیق هندسی ممکن بوده است .

Should be noted that the temple there is a straight line Parton and all the points mentioned and to achieve this level of perfection is the only exact and correct geometry has been possible.

به لحاظ موارد اشاره شده در فوق ، شاهد بوده ایم که در غرب همواره مکتب ها و سبک های مختلف فکری و هنری ظهور کرده و پس از چندی مطرود و به حاشیه رانده شده ، ولی معماری کلاسیک حضوری شاخص و پیوسته در کلیه دوران ها داشته است .

In terms of the above mentioned cases, we have seen that in the West always different schools and styles of thought and art and the emergence of some marginalized and outcast, but a classic architectural index and continuous presence in all times has had is .

خانه خدایان و یا به عبارتی ، معابد یونانیان باستان منبع الهام بسیاری از ساختمانهای مهم در طی دوهزار و پانصد سال گذشته در غرب بوده است .

Home gods or in other words, ancient Greek temples inspired many important buildings during the past two thousand and five hundred years the West has been.

معابد ، کاخها و بناهای حکومتی روم باستان ، کلیساهای عظیم قرون وسطا در عصر اقتدار مسیحیت ، کاخها ، ساختمانهای مدنی و کلیساها در زمان رجعت به کلاسیسیسم در دره رنسانس ، کاخ ها و کلیساها در عهد اشرافیت باروک ، کاخها ، پارلمان ها و کلیساها در عصر روشنگری و بعد از آن ، آسمانخراش های سر به فلک کشیده اوائل قرن بیستم و ساختمانهای حکومتی در عصر فاشیسم ، نازیسم و استالینیسم در بین دو جنگ جهانی ، همواره از معماری کلاسیک الهام گرفته اند .

Temples, palaces and government buildings in ancient Rome, the great medieval churches in the Christian era authority, palaces, civic buildings and churches in time to return Klasysysm Valley Renaissance palaces and Baroque churches in covenant aristocracy, palaces, parliaments and churches in the evening Enlightenment and later, skyscrapers drawn over the early twentieth century and government buildings in the era of fascism, Nazism and Stalinism in the two world wars always have been inspired by classical architecture.

بدون شک این معماری به صورت الگویی بدون نقص در تمامی اعصار برای بینش ها و تفکرات کاملا متفاوت ، از دموکراسی گرفته تا فاشیسم و سوسیالیسم ، مورد توجه بوده و از آن تقلید شده است .

No doubt this architecture as a model for perfect vision in all ages and different notions of democracy, to fascism and socialism, have been considered and it is imitated.

ساختمانهای ساخته شده به این سبک نیز کاملا متنوع بوده است .

Buildings built to this style is also quite diverse.

از این معابد بت پرستان تا کلیسای عظیم ، قصرهای باشکوه ، پارلمان ها و نهادهای حکومتی ، بانک ها ، بیمارستانها ، پاساژها ، موزه ها ، ترمینال های مختلف به این سبک ساخته شده است .

This massive church temples to worship idols, magnificent palaces, parliaments and government institutions, banks, hospitals, passages, museums, various terminal style is made.

درباره شریفی

دانشجوی عمران هستم. همیشه بدنبال این بودم که راه رو برای آینده هموار کنم. به دنبال موفقیت بوده ام ولی دوست داشتم همیشه باارزش باشم.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme
رفتن به بالا

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home3/afgsaane/public_html/wp-includes/functions.php on line 3510