Warning: Declaration of tie_mega_menu_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args, $id = 0) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home3/afgsaane/public_html/wp-content/themes/jarida/functions/theme-functions.php on line 1904
انواع نرم افزار از دید لایسنس - انجمن علمی دانشجویان افغانستان

بیاندیش …

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.

— گراهام بل
خانه / فنی مهندسی / انواع نرم افزار از دید لایسنس
بررسی انواع نرم افزار از دیدگاه مجوز
trial version , share ware , free ware

انواع نرم افزار از دید لایسنس

آن دسته ازکاربرانی که تجربه کاربا اینترنت ودانلود نرم افزارهای مختلف راداشته باشند احتمالا با واژه هایی مثل  trial version , share ware , freeware وامثال آن برخورد کرده اند.دراین مقاله به معرفی این نوع ازنرم افزارها و تفاوت های آنها می پردازیم.

برای تولید نرم افزارتوسط افراد و شرکت های مختلف ازدید تجاری،انگیزه های مختلفی وجود دارد.بعضی ازنرم افزارها هیچ انگیزه مادی درتولیدشان دخیل نیست وبصورت رایگان عرضه می شوند.برخی دیگرپولی هستند وازهمان ابتداحتی برای یک باراستفاده هم بایدآنها راخریداری کنید.بعضی ازنرم افزارها نیزهستندکه تولیدکننده این امکان رافراهم کرده است تانسخه آزمایشی آن رااستفده کنید وبعداز مدتی اگرمورداستفاده شما بودآن راخریداری کنید.

کلمات وعباراتی مثل trial version , share ware , free ware وامثال آنها درواقع مشخص کننده نوع نرم افزار از دیدگاه مجوزهاهستند.

مجوزیک نرم افزارممکن است محدودیت های اضافه ای رادرنوع استفاده،ازجمله استفاده شخصی،استفاده خصوصی،استفاده فردی،استفاده غیرانتفاعی،استفاده غیرتجاری،استفاده آموزشی،استفاده درموسسات خیریه یاسازمان های حقوق بشری،استفاده غیرنظامی،استفاده مقامات دولتی ویاترکیب های مختلف دیگرازاین محدودیت ها،تحمیل کند.

مجوزیک نرم افزارهمچنین می تواندمحدودیت ها ی دیگری رانیزتحمیل کند،ماننداستفاده محدودبرروی شبکه ،استفاده محدودبرروی یک سرور،استفاده محدود درترکیب بابرخی ازنرم افزارهای دیگرو غیره.

freeware

Free ware یا رایگان افزار، به نرم افزاری گفته می شودکه بدون هیچ هزینه پولی،برای استفاده دردسترس کاربرقرارمی گیرد.دراین نوع از نرم افزارها معمولا یک یاچند حقوق استفاده محدود وجوددارد اما انگیزه مادی به طورمستقیم درتولیدآن دخیل نبوده و به همین خاطربعداز تولید،مصرف کننده می تواندآن رابصورت رایگان دانلود کندومورد استفاده قراردهد.این نرم افزارها درمقابل نرم افزارهای پولی هستندکه اساسا برای سود ومنفعت مادی فروخته می شوند.البته برطبق بنیادنرم افزارهای آزادFSF(Free Software Foundation) نرم افزارهای رایگان یک دسته با تعریف نه چندان محکم هستند وهیچ تعریف قابل قبول وروشنی برای آنها وجود ندارد.همچنین FSF تاکید داردکه رایگان افزارها بایدازنرم افزارهای آزادمتمایزباشند.نرم افزارهای آزاد گونه ای ازنرم افزارها هستندکه بادراختیارگذاشتن کدهای منبع،حقوق بیشتری به کاربران می دهند مثل حق کپی،توزیع،تغییر،وایجادآثارمشتق شده ازنرم افزارها.اما در هرصورت امروزه نرم افزارهای آزاد رایکی ازانواع رایگان افزارها به حساب می آورند.به عنوان مثال نرم افزارAdobe Reader رافقط میتوان به همان شکل ارائه شده توسط تولیدکننده مورداستفاده قرارداد وبعضی دیگرمثل مرورگرمحبوب Mozilla Firefox رابخاطراینکه منبع باز(open source) هستندعلاوه براستفاده می توان تغییرداد وشخصی سازی کرد.

اما چه انگیزه هایی باعث می شودتا یک تولیدکننده محصولی راکه مدت هابرای تولیدآن وقت گذاشته است به رایگان دراختیاردیگران قراردهد؟

ارائه نرم افزارها به صورت رایگان دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد:

بعضی ازاین نرم افزارها صرفا بانیت خیرخواهانه وانسان دوستانه تولید وعرضه می شوند.برخی دیگراگرچه منفعت مادی برای تولیدکننده ندارند اما می توانند نقش تبلیغی ایفا کنند.به عنوان مثال اگرچه Adobe Reader و Mozilla Firefox به صورت رایگان عرضه می شوند وپولی بابت آنها به طورمستقیم به جیب شرکت سازنده نمی رود اما اینها به همراه یک سری نرم افزاروسرویس رایگان وپولی دیگر Adobe و Mozilla رابه دوبرند مطرح ومعتبر درصنعت نرم افزارتبدیل کرده اند.

دسته دیگری ازنرم افزارهای رایگان هم هستندکه اگرچه به خودی خود رایگان اند اما درواقع نسخه سبکی ازنرم افزارهای حرفه ای تری هستندکه فروشی اند.مصرف کننده نسخه سبک ورایگان رادانلود واستفاده می کند واگرتصمیم گرفت که ازنسخه حرفه ای تر آن نرم افزاراستفاده کند انوقت باید هزینه مربوطه راپرداخت نماید.آنتی ویروس های رایگان که به عنوان نسخه سبک آنتی ویروس های حرفه ای عرضه می شوند نمونه ای ازرایگان افزارهاهستند.

shareware

Share ware ها یانرم افزارهای مشروط،دسته دیگری ازنرم افزارهاهستند که براساس پایه های بسیارمحدود واستفاده آزمایشی محدودبرای کاربران فراهم شده اند.این نرم افزارها مجوزی رادنبال می کنندکه هرگونه سود ومنفعت تجاری رامحدود می کند.(یعنی همانند رایگان افزارها به صورت رایگان دراختیارمصرف کننده قرار می گیرند) اماعملکرد آنهابه نحوی محدودشده است.این محدودیت اعمال شده می تواند درتوانایی های نرم افزار،تعداد دفعات ویاراحتی استفاده ازآن باشد.نرم افزارهای مشروط معمولابه عنوان یک دانلودازوب سایتی اینترنتی یا به عنوان یک دیسک فشرده وهمراه با یک دوره محدود ارائه می شوند. مثلانسخه مشروط یک مبدل فیلم می تواند به این شکل باشدکه هرفیلمی که برای تبدیل به آن می دهید،فقط ۱۰٪ آن رابه فرمت دلخواه شما تبدیل کند.یا مثلا نسخه مشروط یک نرم افزار رایت سی دی می تواند این محدودیت راقائل شودکه بتوانید فقط تا ۵ سی دی رابااستفاده ازآن رایت کنید.وبعدازآن نرم افزار ازکاربیفتد.

هدف ازارائه این نرم افزارها این است که به خریداران غیرتجاری فرصت داده شود تاازبرنامه برای یک مدت محدود،قبل ازخریدیک مجوزبرای نسخه کامل،استفاده ودر موردسودمندی آن قضاوت کنند.

Trial version یا free trial نیزعبارات دیگری هستندکه به نوعی معادل همان share ware ها می باشند.

Ad-ware ها یاآگهی افزارها نرم افزارهای رایگانی هستندکه درهنگام استفاده ازآنها،آگهی های تبلیغاتی رابه طورخودکاربرای شما نمایش می دهند.درواقع تولیدکنندگان آگهی افزارها بجای اینکه هزینه تولید نرم افزارشان راازفروش نرم افزارتهیه کنند،ازسفارش دهندگان آگهی های تبلیغاتی دریافت می کنند.

آگهی افزارها اگرچه به خودی خود مشکلی ندارند اما دراستفاده ازآنهابایدمراقبت ویژه ای داشت.نحوه کارآگهی افزارها بدین گونه است که درپوشش یک برنامه سالم بااجازه کاربر برروی سیستم نصب می شوندسپس بدون آنکه کاربرمتوجه شوددرهنگام اتصال به اینترنت به سرورهای خاصی متصل شده وپیام های تبلیغاتی رابصورت بالاپر(pop-up) برروی صفحه کامپیوتر نمایش می دهند.این قابلیت،بهترین بستربرای نفوذبه کامپیوترو ورود بدافزارهایی مثل کلیدخوانهایا key logger ها به کامپیوترهستند.برخی ازآگهی افزارها بااستفاده ازجاسوس افزارهایی که به همراه دارند اطلاعات وعلاقه مندی های کاربرراجمع آوری کرده وتبلیغات ارسالی برروی سیستم آلوده رابرهمان مبناانتخاب وارسال می کنند.بنابراین بهتراست تازمانی که مجبورنیستید سراغ آگهی افزارها نروید.چراکه حتی اگرمشکلی هم نداشته باشندهمان نمایش مداوم آگهی های تبلیغاتی هم خوشایندنیست.

Donation ware ها که درفارسی آنها رابه بخشش افزارترجمه کرده اند دسترسی بدون محدودیت به نرم افزاررابرای کاربرفراهم می کنند.این نرم افزارهاازلحاظ عملکردهیچ تفاوتی با رایگان افزارها ندارند.یعنی استفاده ازهردوی آنها کاملارایگان است.امابااین تفاوت که تولیدکنندگان بخشش افزار،این امکان رابرای مصرف کننده فراهم می کنند تا بعدازاستفاده ازنرم افزار،اگرنرم افزارمورد پسند او واقع شد وعملکرد آن برایش مفید بود،درصورت تمایل مبلغی رابه دلخواه خودش اهداکند.این کمک مالی اختیاری معمولا به برنامه نویس یا شخص ثالث ذینفع (که معمولاغیرانتفاعی می باشد)پرداخت می شود.

برخلاف سایر نرم افزارهای پولی دراینجا پرداخت هزینه آن هم بعدازاستفاده ازنرم افزاربیشتربه انصاف نیازدارد تا بودجه.هرچند این کمک مالی باعث می شودتابخشش افزارها پولی به نظربرسند،اما بااین حال دردسته نرم افزارهای رایگان قرارمی گیرند.

اگرچه دراین حوزه انواع دیگری ازنرم افزارها مثل Bee wareها، Nag wareها و Postcard ware هاهم وجوددارند امابه دلیل رواج واستفاده کم آنها،دراین مقاله به آنها پرداخته نشد.

منابع :

 ـ brooz

ـ wikipedia

درباره م.رضائی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme
رفتن به بالا

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home3/afgsaane/public_html/wp-includes/functions.php on line 3510